Carlijn Bogaardt

Research Interests

Publications

Total publications: 4
Detection and characterization of homologues of human hepatitis viruses and pegiviruses in rodents and bats in Vietnam.
Van Nguyen D, Van Nguyen C, Bonsall D, Ngo TT, Carrique-Mas J, Pham AH, Bryant JE, Thwaites G, Baker S, Woolhouse M, Simmonds P, Kiet BT, Berto A, Boni MF, Bryant JE, Phu BD, Campbell JI, Hung DM, Huong DT, Oanh DT, Day JN, Tan DV, van Doorn HR, Han DA, Farrar JJ, Trang HTT, Nghia HDT, Long HB, Duong HV, Thu HTK, Cuong LC, Hung LM, Phuong LT, Phuc LT, Phuong LT, Luat LX, Ha LTT, Chuong LV, Loan MTP, Nadjm B, Bao NT, Hoa NT, Tue NT, Tu NC, Thuan ND, Dong N, Chuyen NK, An NN, Vinh NN, Hung NQ, Dung NT, Minh NT, Binh NT, Tham NTH, Tien NTH, Chuc NTK, Ngoc NTL, Ha NTL, Lien NTN, Diep NTN, Nhung NT, Chau NTS, Chi NTY, Trinh NT, Van NT, Cuong NV, Hung NV, Kinh NV, Hoang NVM, My NV, Thang NV, Thanh NV, Chau NVV, Xang NV, My PH, Anh PH, Khoa PTM, Tam PTT, Lao PV, Minh PV, Bay PVB, Rabaa MA, Rahman M, Thompson C, Ngan TTD, Nhu TDH, Chau THM, Toan TK, Phuc TM, Hong TTK, Dung TTN, Thanh TTT, Minh TTT, Nguyen TT, Hien TT, Tri TQ, Hien VB, Tai VN, Cuong VQ, Phat VV, Huong VTL, Hang VTT, Wertheim H, Bogaardt C, Brierley L, Chase-Topping M, Ivens A, Lu L, Nguyen D, Rambaut A, Cotten M, Munnink BBO, Kellam P, Phan MVT, van der Hoek L, Deijs M, Jebbink MF, Farsani SMJ, Saylors K & Wolfe N (2018) Viruses 10, 102.
Hepatitis E in southern Vietnam: Seroepidemiology in humans and molecular epidemiology in pigs.
Berto A, Pham HA, Thao TTN, Vy NHT, Caddy SL, Hiraide R, Tue NT, Goodfellow I, Carrique-Mas JJ, Thwaites GE, Baker S, Boni MF, the VIZIONS consortium, Kiet BT, Bryant JE, Phu BD, Campbell JI, Hung DM, Huong DT, Oanh DT, Day JN, Van Tan D, van Doorn HR, Han DA, Farrar JJ, Trang HTT, Nghia HDT, Long HB, Van Duong H, Thu HTK, Cuong LC, Hung M, Phuong T, Phuc T, Phuong T, Luat X, Ha LTT, Van Chuong L, Loan MTP, Nadjm B, Bao NT, Hoa NT, Tu NC, Thuan ND, Dong N, Chuyen NK, An NN, Vinh NN, Hung NQ, Dung NT, Minh NT, Binh NT, Tham NTH, Tien NTH, Chuc NTK, Le Ngoc NT, Ha NTL, Lien NTN, Diep NTN, Nhung NT, Chau NTS, Chi NTY, Trinh NT, Van NT, Van Cuong N, Van Hung N, Van Kinh N, Van Minh Hoang N, Van My N, Van Thang N, Van Thanh N, Van Vinh Chau N, Van Xang N, My PH, Khoa PTM, Tam PTT, Van Lao P, Van Minh P, Van Be Bay P, Rabaa MA, Rahman M, Thompson C, Ngan TTD, Nhu TDH, Chau THM, Toan TK, Phuc TM, Hong TTK, Dung TTN, Thanh TTT, Minh TTT, Nguyen TT, Hien TT, Tri TQ, Hien VB, Tai VN, Cuong VQ, Phat VV, Huong VTL, Hang VTT, Wertheim H, Bogaardt C, Chase-Topping M, Ivens A, Lu L, Ngyuen D, Rambaut A, Simmonds P, Woolhouse M, Cotten M, Oude Munnink BB, Kellam P, Phan MVT, van der Hoek L, Deijs M, Jebbink MF, Farsani SMJ, Saylors K & Wolfe N (2018) Zoonoses and Public Health 65, 43-50.
Detection of potentially novel paramyxovirus and coronavirus viral RNA in bats and rats in the Mekong Delta region of southern Viet Nam.
Berto A, Anh PH, Carrique-Mas JJ, Simmonds P, Van Cuong N, Tue NT, Van Dung N, Woolhouse ME, Smith I, Marsh GA, Bryant JE, Thwaites GE, Baker S, Rabaa MA, the VIZIONS consortium, Kiet BT, Boni MF, Phu BD, Campbell JI, Hung DM, Huong DT, Oanh DT, Day JN, Van Tan D, van Doorn HR, Han DA, Farrar JJ, Trang HTT, Nghia HDT, Long HB, Van Duong H, Thu HTK, Cuong LC, Hung M, Phuong T, Phuc T, Phuong T, Luat X, Ha LTT, Van Chuong L, Loan MTP, Nadjm B, Bao NT, Tu NC, Thuan ND, Dong N, Chuyen NK, An NN, Vinh NN, Hung NQ, Dung NT, Minh NT, Binh NT, Tham NTH, Tien NTH, Chuc NTK, Le Ngoc NT, Ha NTL, Lien NTN, Diep NTN, Nhung NT, Chau NTS, Chi NTY, Trinh NT, Van NT, Van Hung N, Van Kinh N, Van Minh Hoang N, Van My N, Van Thang N, Van Thanh N, Van Vinh Chau N, Van Xang N, My PH, Khoa PTM, Tam PTT, Van Lao P, Van Minh P, Van Be Bay P, Rahman M, Thompson C, Ngan TTD, Nhu TDH, Chau THM, Toan TK, Phuc TM, Hong TTK, Dung TTN, Thanh TTT, Minh TTT, Nguyen TT, Hien TT, Tri TQ, Hien VB, Tai VN, Cuong VQ, Phat VV, Huong VTL, Hang VTT, Wertheim H, Bogaardt C, Brierley L, Chase-Topping M, Ivens A, Lu L, Rambaut A, Woolhouse M, Cotten M, Oude Munnink BB, Kellam P, Phan MVT, van der Hoek L, Deijs M, Jebbink MF, Farsani SMJ, Saylors K & Wolfe N (2018) Zoonoses and Public Health 65, 30-42.
Evaluation of the Luminex xTAG Respiratory Viral Panel FAST v2 assay for detection of multiple respiratory viral pathogens in nasal and throat swabs in Vietnam [version 1; referees: 2 approved].
Thi Ty Hang V, Thi Han Ny N, My Phuc T, Thi Thanh Tam P, Thao Huong D, Dang Trung Nghia H, Tran Anh Vu N, Thi Hong Phuong P, Van Xang N, Dong N, Nhu Hiep P, Van Hung N, Tinh Hien T, Rabaa M, Thwaites GE, Baker S, Van Tan L, van Doorn HR, Berto A, Boni MF, Bryant JE, Phu BD, Campbell JI, Carrique-Mas J, Hung DM, Huong DT, Oanh DT, Day JN, Tan DV, Han DA, Farrar JJ, Trang HTT, Long HB, Duong HV, Thu HTK, Cuong LC, Hung LM, Phuong LT, Phuc LT, Phuong LT, Luat LX, Ha LTT, Chuong LV, Loan MTP, Nadjm B, Bao NT, Hoa NT, Tue NT, Tu NC, Thuan ND, Chuyen NK, An NN, Vinh NN, Hung NQ, Dung NT, Minh NT, Binh NT, Tham NTH, Tien NTH, Chuc NTK, Ngoc NTL, Ha NTL, Lien NTN, Diep NTN, Nhung NT, Chau NTS, Chi NTY, Trinh NT, Van NT, Van Cuong N, Van Kinh NV, Van Minh Hoang N, Van My N, Van Thang N, Van Thanh N, Van Vinh Chau N, Ha My P, Hong Anh P, Thi Minh Khoa P, Van Lao PV, Van Minh P, Van Be Bay P, Rahman M, Thompson C, Thi Dieu Ngan TTD, Do Hoang Nhu T, Hoang Minh Chau THM, Toan TK, Thi Kim Hong T, Thi Ngoc Dung T, Thi Thanh Thanh T, Thi Thuy Minh T, Thua Nguyen TT, Tri TQ, Be Hien V, Tai VN, Cuong VQ, Phat VV, Wertheim H, Bogaardt C, Chase-Topping M, Ivens A, Lu L, Nyugen D, Rambaut A, Simmonds P, Woolhouse M, Cotten M, Oude Munnink BB, Kellam P, Tra Phan MVT, Deijs M, van der Hoek L, Jebbink MF, Farsani SMJ, Saylors K, Wolfe N & VIZIONS consortium (2017) Wellcome Open Research 2, 80.
 
Andrew Rambaut, 2007